Ponedjeljak, 27 Marta

Eko forum Zenica: 1.563 potpisa za spas Janjićkih slapova

Eko forum Zenica: 1.563 potpisa za spas Janjićkih slapova- U saradnji sa mjesnim zajednicama koje gravitiraju planiranoj hidroelektrani Janjići, prikupili smo 1.563 potpisa podrške građanskoj inicijativi za stavljanje van snage prethodnih odluka Gradskog vijeća iz 2013. i 2020. godine o hidroelektrani Janjići.

Na osnovu člana 97. Statuta Grada Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj 6/14, 5/15) podnosimo ovu građansku inicijativu za stavljanje van snage:

Odluke gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni od 28.12.2020. god. i Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni od 28.03.2013. god., (“Sl. novine FBiH” 45/13) jer su navedena Odluka i Zaključak donesene bez saglasnosti građana, na osnovu zapisnika kojeg su potpisali predsjednici mjesnih zajednica bez održanih zborova građana, a što je u suprotnosti sa Statutom Grada Zenice naročito člana 66. stav (2) i protivno odredbama čl. 6. Aarhuske konvencije (“Sl. glasnik BiH‐MU, broj: 8/08”).

Smatramo da šteta koja bi nastala izgradnjom hidroelektrane “Janjići” daleko veća od koristi, naime:

 • pogoršat će se kvalitet vode u rijeci Bosni;
  Studijom uticaja na okoliš utvrđeno je da Janjićki slapovi služe kao prirodni prečistač vode u rijeci Bosni, jer je mjerenjima utvrđeno da je kvalitet vode bolji nizvodno od slapova nego uzvodno (strana 80 Studije)
 • pogoršat će se klimatski uslovi u već zagađenom gradu, koji pati od strahovitog zagađenja zraka;
  Studijom uticaja na okoliš utvrđeno je da stvaranje akumulacije pri izgradnji hidroelektrane može utjecati na promjenu lokalne klime, a preko nje i na ostale komponente okoliša (strana 171 Studije), posebno kada se ima u vidu da su ti efekti još izraženiji usljed klimatskih promjena.
 • doći će do izumiranja ugroženih vrsta, poput vidre, a koja je na Crvenoj listi ugroženih vrsta;
  Studijom uticaja na okoliš tvrdi se da će “izgradnja brane utjecati na fragmentaciju staništa vidre” i da će s vremenom “doći do njenog mogućeg potpunog izumiranja”. Vidra (Lutra Lutra) je u Crvenoj listi faune FBiH (knjiga 3, 2013. godine) navedena kao ugrožena vrsta za koju postoji visok rizik od izumiranja (EN). Lovačkim kamerama postavljenim na lokaciji planirane hidroelektrane (slapovi) u februaru i martu 2021 snimljeni su primjerci ove ugrožene vrste.
 • nanosi će zatrpati akumulaciju za manje od 4 godine;
  Studijom uticaja na okoliš za prosječnu godinu dobije se godišnje taloženje nanosa u iznosu od 428.530 m3. Kako je ukupna zapremina akumulacije 1.560.000 m3, ovakvi rezultati ukazuju na to da bi se akumulacija mogla zatrpati za 3,6 prosječne godine (strana 164 Studije). Iako se radi o upitnim rezultatima, tek će terenska mjerenja pokazati da li je ta procjena realna ili nije.

Vidra je ugrožena vrsta s crvene liste FBiH koja živi na Janjićkim slapovima.
Izgradnjom hidroelektrane ova ugrožena vrsta će izumrijeti.

Od koncesije koju bi JP Elektroprivreda BiH plaćala u Federalni budžet lokalno stanovništvo ne bi imalo nikakve koristi, a trpilo bi sve štete opisane u Studiji uticaja na okoliš.

Od Gradskog vijeća tražimo da ovu inicijativu razmotri na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, u skladu s članom 97 stav (3) Statuta Grada Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj 6/14, 5/15).

Ova aktivnost realizirana uz podršku projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.