Srijeda, 7 Juna

Na rijeci Bosni u blizini Zenice uskoro nova hidroelektrana?

Hidrocentrala bi se nalazila 25 kilometara nizvodno od grada Zenica. Instalirana snaga je 9,1 MW a godišnja proizvodnja. 46,2 GWh.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je ovih dana na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje HE Kovanići, na rijeci Bosni.

Riječ je o jednom od kapitalih projekata Elektroprivrede BiH za koji se očekuje da poveća proizvodnju struje javnog koncerna, i to iz obnovljivih, čistih izvora.

Hidrocentrala bi se nalazila 25 kilometara nizvodno od grada Zenica, izvještava BiznisInfo. Instalirana snaga je 9,1 MW, a godišnja proizvodnja. 46,2 GWh.

Procijenjena vrijednost investicije je 38,8 miliona eura, a gradnja je planirana iz vlastitih sredstava i kredita.

Već su urađeni Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima, Studija ekonomske opravdanosti i zahtjev za dodjelu koncesije, te Idejni projekat.

Elektroprivreda BiH uključila je ovaj projekat u svoj plan za povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa u ukupnoj proizvodnji.

HE Kovanići predstavlja jedan od 15 planiranih hidroenergetskih projekata, koji će na kraju iskoristiti hidropotencijal rijeke Bosne, na potezu od njenog izvora u blizini Sarajeva do entitetske linije sa Republikom Srpskom.

Prema Projektnom zadatku, HE Kovanići doprinosi zadovoljavanju rastuće potražnje za električnom energijom u zemlji.

HE Kovanići je projektovana kao klasični tip pribranskog postrojenja. To je betonska gravitaciona prelivna brana sa ustavama, strojara je u sastavu neprelivnog dijela brane, a u desnom i lijevom boku pregradnog profila su krilni dijelovi brane – gravitacioni blokovi.

Projektovana brana HE Kovanići formira akumulaciju na dužini cca 2,60 km za Q1/100 dok je za instalisani proticaj dužina cca 3,62 km.

Na potezu akumulacije nalazi se planirani autoput 5C, koji prelazi sa desne na lijevu obalu nizvodno od željezničkih mostova.