Srijeda, 7 Juna

Presuda: Kantonalnom inspektoru Fuadu Omerčeviću devet mjeseci zatvora i godinu zabrane rada

Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Zenici, dana 03.12.2021.godine, donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Omerčević Fuada, kantonalnog turističko-ugostiteljskog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te mu izrekao kaznu

zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseca, mjeru zabrane obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u trajanju od 1 (jedne) godine i obavezao ga na naknadu troškova sudskog paušala u iznosu od 200,00 KM.  U odnosu na optuženog odbijena je optužba za  krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. KZ FBiH.

Napomena: „Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela  imate u vidu presumpciju nevinosti  iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i), člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku
Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,
O P T U Ž N I C U
Protiv: Omerčević Fuada, iz Zavidovića, neosuđivan, što je:

kao službena osoba, u svojstvu Kantonalnog turističko-ugostiteljskog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u kojem svojstvu je ovlašten Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj ……… od 30.10.2015. godine,
odredbom člana 20. u kojem je propisan opis poslova Kantonalnog turističko-ugostiteljskog inspektora, između ostalog, da vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, na način i u postupku koji je propisan zakonom, da postupa po predstavkama u skladu sa zakonom, da žurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama, itd., u Zenici,

I

Dana 14.02.2020. godine, zahtijevao dar za sebe u vidu novca da u okviru svoje funkcije ne učini što ne bi smio učiniti, na način da je vršio in spekcijski nadzor u „Dž. T.“ d.o.o. Zenica, PJ Restoran „E.restoran“ suprotno odredbama člana 57. stav 1. i 2. Zakona o fiskalnim sistemima F BiH, kojim je propisano da prekršajni postupak zbog prekršaja iz tog zakona može pokrenuti Federalna uprava za inspekcijske poslove i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u okviru nadležnosti date tim zakonom, a zbog neposjedovanja fiskalnog sistema, neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, odnosno nepoduzimanja propisanih aktivnosti za otklanjanje uzroka neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema i zbog neizdavanja računa, te da
je ovlašteno lice nadležnog organa tržišni i drugi inspektor kome je Ministar dao posebno ovlaštenje za kontrolu i poduzimanje drugih radnji propisanih ovim zakonom i Pravilnikom, kojom prilikom je od uposlenika navedenog restorana H. H. tražio, nakon što mu je saopštio da je izvršio pregled u restoranu na stolovima za kojima su sjedili gosti, da je uočio da na jednom stolu nije vidio fiskalni račun, da izvrši presjek stanja fiskalne kase, odnosno da isprinta račun za ostvareni promet za taj dan do trenutka printanja, što je on i uradio i predao mu isprintani račun, nakon čega je od navedenog uposlenika tražio poslovnu dokumentaciju, koju mu je, također, predao, iako je znao i bio svjestan da shodno naprijed navedenim odredbama nije bio nadležan, kao i da nije imao
posebno ovlaštenje Ministra da vrši uvid u fiskalne račune, odnosno inspekcijski nadzor u pogledu neizdavanja računa, nakon čega je u navedeni restoran pristupio vlasnik istog Đ. S., koji ga je pitao šta nije u redu, a on mu je rekao da ne izdaju fiskalne račune gostima, nakon čega mu je S. saopštio da se izdaju računi i da to može provjeriti tako što će uporediti stanje na kasi, na šta mu je on rekao „mogli bi ovo da završimo“, a S. ga je pitao „kako“, a on je rekao „pet stoja i da bude u redu“, nakon čega mu je S. rekao „kakvih bolan pet stoja, nema od toga ništa“ dodao „dok sam ja živ nećeš dobiti ništa, nijedne marke i piši šta hoćeš“, zatim je S. napustio navedeni objekat, a on je nastavio da vrši pregled dokumentacije u prisustvu tri policijska službenika PS Crkvice, koji su
pristupili u navedeni objekat po njegovom pozivu, nakon čega je sačinio zapisnik o inspekcijskom nadzoru u kojem je konstatovao više prekršaja iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, osim da je izvršio inspekcijski nadzor zbog neizdavanja računa u navedenom restoranu, uslijed čega je izdao prekršajne naloge pravnom licu „Đ. T.“ d.o.o. Zenica broj …… od 03.03.2020. godine i broj ….. od 09.03.2020. godine, te prekršajne naloge odgovornom licu Đ. A. broj …… od 03.03.2020. godine i broj …. od 09.03.2020. godine sa utvrđenim novčanim kaznama za pravno lice u iznosima od po 2.000,00 KM i 500,00 KM i odgovornom licu u iznosima od po 500,00 i 200,00 KM, dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH, zahtijevao dar za sebe da u okviru svoje funkcije ne učini što ne bi smio učiniti,

II

Dana 25.02.2020. godine, prekoračivši granice svoje službene ovlasti, u namjeri da teže povrijedi prava drugog i da drugom nanese štetu, postupao suprotno odredbama člana 2. stav 1. Uredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (Službene novine F BiH broj 41/11), koji propisuje da Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši nadzor ugostiteljskih objekata za smještaj kod kojih se kategorije označavaju sa četiri ili pet zvjezdica, na način da je izvršio inspekcijski nadzor u pravnom licu „Dž. T.“ d.o.o. Zenica PJ Hotel „Z.“, što je zapisnički konstatovao, nakon čega je dana 06.03.2020. godine podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica
„Dž. T.“ d.o.o. Zenica i odgovornog lica Dž. A., zbog počinjenog prekršaja iz člana 3. stav 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a potom dana 09.03.2020. godine pod brojem …… donio rješenje kojim se pravnom licu „Dž. T.“ d.o.o. Zenica i odgovornom licu Dž.A. zabranjuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektu, jer se ista vrši bez rješenja nadležnog organa kojim se utvrđuje da prostor, uređaji i oprema za obavljanje ugostiteljske djelatnosti udovoljavaju propisanim uvjetima za obavljanje te djelatnosti, koje rješenje je steklo svojstvo konačnosti danom donošenja, a po kojem rješenju nije obustavljen rad navedenog pravnog lica, iako je navedenom pravnom licu rješenjem Federalnog ministarstva, okoliša i turizma broj ……… od 08.12.2016. godine, utvrđeno da ispunjava minimalne uslove i uslove za kategorije propisane za vrstu „Hotel“ kao i da je u skupini hotela kategorije sa četiri zvjezdice, iako je znao i bio svjestan da nije nadležan za vršenje navedenog inspekcijskog nadzora kao i za donošenje navedenog rješenja, što je u
isključivoj nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, jer PJ Hotel „Z.“ ima kategoriju hotela sa četiri zvjezdice, što je potvrđeno Rješenjem Ministarstva za privredu ZDK broj ……….od 07.05.2020. godine kojim je utvrđena nenadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK, dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH, prekoračivši granice svoje službene ovlasti pokušao da teže povrijedi prava drugog i da drugog ošteti, čime je počinio:
– pod tačkom I krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. KZ FBiH,
– pod tačkom II krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 28. KZ F BiH,
– sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

III

U skladu sa članom 76. stav 1. KZ F BiH predlažem da Sud osumnjičenom Omerčević Fuadu izrekne sigurnosnu mjeru zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije iz razloga što je krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršeno vezano za obavljanje njegove funkcije kantonalnog turističko-ugostiteljskog inspektora koji je u izvršenju krivičnog djela pod tačkom II) pokazao upornost, pa postoji opasnost da bi bez donošenja ove mjere osumnjičeni počinio novo krivično djelo vezano za obavljanje njegove funkcije, a time bi se spriječilo da u daljem svom radu obavlja isti neovlašteno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.